برداشت عسل بهاره

زنبورستان واقع در کوهستان های باقران بیرجند، با پوشش گیاهی درختچه بادامشک عید نوروز 1402 مدیر زنبورستان محمد حسین نوفرستی.

برداشت عسل عناب

زنبورستان واقع در عنابستان های خوسف، اردیبهشت ماه 1402 خراسان جنوبی، با مدیریت محمد حسین نوفرستی.

طبیعت بهاری کوهستان های باقران

بهار 1402 خراسان جنوبی

برداشت عسل زرشک

باغات زرشک خراسان جنوبی – قاین – ایتدای اردیبهشت ماه 1402، مدیر و زنبوردار نمونه محمد حسین نوفرستی.

برداشت عسل عناب

عنابستان های باقران اواسط خرداد ماه 1402، مدیر و زنبوردار نمونه محمد حسین نوفرستی.

طبیعت بهاری منطقه باقران

خرداد ماه 1402