نمایندگان عسل نوفرست در سطح کشور

نمایندگی رفسنجان

آقای اسماعیل زاده شماره تماس 09124078978

نمایندگی مشهد

آقای بمان زاده شماره تماس 09215328047

نمایندگی تهران

آقای موحد شماره تماس 09125062148

نمایندگی زاهدان

آقای نوفرستی شماره تماس

نمایندگی رشت

آقای وداد شماره تماس 09128492038

نمایندگی زنجان

آقای شریعتی شماره تماس 09121411393

نمایندگی یزد

آقای آخوندی شماره تماس 09156822005

فرم درخواست نمایندگی